gamemania

Gobliiins 4
( 4)

Gobliiins 4. , , :

KUKUDIKUNO — 2;

NUFOPJURO — 3;

NURIKOBIDU — 4;

NUTUJOMONO — 5;

JONUXAZUNU — 6;

TOMUNILANA — 7;

NUKIMONILA — 8;

RANAPALIJU — 9;

JIXUZIJUNO — 10;

NUZODOJUKU — 11;

ZAPANUBUNA — 12;

ROZUXIFINI — 13;

ZUMULIRUNO — 14.